Преминете към съдържанието

Подаване на сигнал по ЗЗЛПСПОИН

ВЪТРЕШЕН КАНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО КАНАЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ДТ „РАЧО СТОЯНОВ“

Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) има за цел да осигури защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения, или в друг работен аспект.

Съгласно разпоредбите на ЗЗЛПСПОИН в ДТ „Рачо Стоянов“-Габрово е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали.

По канала за вътрешно подаване на сигнали могат да бъдат подавани сигнали за нарушенията, посочени в чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, от категорията лица, съгласно чл. 5 от същия закон.

Поверителността на самоличността на сигнализиращите лица и на всяко трето лице, посочено в сигнала, е защитена.

Сигналите по реда на ЗЗЛПСПОИН се подават писмено или устно до Инспектората по чл. 46 на театъра, отговарящ за тяхното разглеждане, по някой от следните метода:

  1. e-mail: office@dramagabrovo.bg;
  2. телефон: +359 893 028 595
  3. чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“, на адреса на ДТ „Рачо Стоянов“-Габрово. Пратката се предава незабавно на ръководителя на Инспектората по чл. 46, без да бъде отваряна;
  4. на касата на театъра

При подаване на писмен сигнал в свободна форма, същият следва да съдържа най-малко следните данни:

  • трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
  • имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, в случай че сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
  • конкретни данни за нарушение или за реална опасност, че може да бъде извършено; място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено; описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
  • дата на подаване на сигнала;
  • подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Към сигнала могат да се приложат различни  по вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Всяко сигнализиращо лице в 7-дневен срок получава потвърждение, че сигналът е получен.

ВАЖНО! В случай, че сигналът не отговаря на изискванията на закона, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Ако нередностите не бъдат отстранени в срок, сигналът ведно с приложенията към него, се връща на сигнализиращото лице.

Не се разглеждат сигнали по този ред, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието, на които не дава основание да се приемат за правдоподобни. Сигнали съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи  твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Не се образува производство по анонимни сигнали и сигнали, отнасящи се за нарушения преди повече от 2 години.

Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращото лице от момента на подаването на сигнала, при наличие на условията по чл. 6 от закона.

Написаният текст е взет от сайта на Министерството на културата, като са направени козметични промени за да бъде подходящ за театъра.

https://mc.government.bg/page.php?p=1020&s=0&sp=0&t=0&z=0